Tam Metin Kuralları

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

 

Yazım Kuralları

A-GENEL ESASLAR

 

1.    Makale sorumlu yazar tarafından Microsoft Word dosyası olarak gönderilmelidir.

 

2.    Eser bir orijinal araştırma makalesi veya teknik not ise; Türkçe Başlık, Türkçe ÖZET, Anahtar kelimeler, İngilizce Başlık, ABSTRACT, Keywords, GİRİŞ, MATERYAL VE YÖNTEM, BULGULAR VE TARTIŞMA, SONUÇ, TEŞEKKÜR (varsa) ve KAYNAKLAR bölümlerinden oluşmalıdır. Araştırma makalesi İngilizce yazılmışsa; Title, ABSTRACT, Keywords, Türkçe Başlık (zorunlu değil), Türkçe ÖZET (zorunlu değil), Anahtar Kelimeler (zorunlu değil), INTRODUCTION, MATERIALS AND METHODS, RESULTS AND DISCUSSION, CONCLUSION, ACKNOWLEDGEMENTS (If any), REFERENCES ana bölüm başlıklarından oluşmalıdır.

 

3.    Eğer makale bir derleme ise; Türkçe Başlık, Türkçe ÖZET, Anahtar kelimeler, İngilizce Başlık, ABSTRACT, Keywords, GİRİŞ, SONUÇ ve KAYNAKLAR bölümlerinden oluşmalıdır. Derleme makale İngilizce yazılmışsa; Title, ABSTRACT, Keywords, Türkçe Başlık (zorunlu değil), Türkçe ÖZET (zorunlu değil), Anahtar Kelimeler (zorunlu değil), INTRODUCTION, CONCLUSION ve REFERENCES başlıklarından oluşmalıdır. INTRODUCTION ve CONCLUSION ana başlıklarında 2. derece ve 3. derece alt başlıklar ilave edilebilir.

 

4.    Ana bölüm başlıkları bold ve tümü büyük harflerle 2. derece başlıklar bold ve kelimelerin ilk harfleri büyük diğerleri harfleri küçük, 3. derece başlıklar bold ve sadece ilk kelimenin baş harfi büyük harfle diğer tüm kelimeler tamamen küçük harflerle cümle düzeninde yazılmalıdır.

 

5.    Ana başlıkların öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Alt başlıklarda ise sadece önceki satırla arasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Alt başlıktan sonra boşluk bırakılmamalıdır. 

 

6.    Ana Başlıklara ve alt başlıklara numara verilmemelidir.

 

7.  Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı kısa, açıklayıcı, kelimelerin ilk harfleri büyük diğer kelimeler küçük olmalı ve on dört kelimeden (edatlar hariç) fazla olmamalıdır. Matematik formüller makale başlığında olmamalıdır.

 

B- SAYFA DÜZENİ İLE İLGİLİ KURALLAR

 

1.    Metin, A4 boyutundaki sayfaya, 12 punto, Times New Roman yazı tipinde, 1.15 cm satır aralığında yazılmalıdır. Makalenin 1. sayfasında yer alan özet ve abstract ikinci sayfaya taşmayacak şekilde yazı puntosu düşürülebilir.

 

2.    Sayfanın üstünde 2.5 cm, altında 1.5 cm, solunda 1.9 cm ve sağında 1.6 cm boşluk bırakılmalıdır.

 

  1.     Her sayfada birden başlayacak şekilde satır numaraları verilmelidir.

 

4.    Eserin Türkçe ve İngilizce başlıkları sayfaya ortalanmalı, kalan tüm kısmı iki yana yaslı olarak yazılmalı, paragraf başlarında 1 cm girinti bırakılmalıdır.

 

5.    Orijinal araştırma makalelerinde en fazla 13 sayfayı, derleme makalelerinde en fazla 15 sayfayı ve teknik notlarda ise en fazla 5 sayfayı geçmemelidir. Bu sayfa sınırlarını aşan makaleler dikkate alınmayacaktır.

 

6.    Dergimizin yazım kurallarına göre yazılmış makale örnekleri aşağıdaki linkler tıklanarak ulaşılabilir.

 

a)   Araştırma Makalesi (Türkçe)

 

b)   Derleme Makale (Türkçe)

 

c)    Research Article (English)

 

d)   Review Article (English)

 

C- ÖZET, ANAHTAR KELİMELER, ABSTRACT,  KEYWORDS BÖLÜMLERİ

 

1.    Türkçe “ÖZET” ve İngilizce “ABSTRACT” bölümlerinin her biri 250 kelimeyi geçmemeli,

 

2.    Anahtar kelimeler ve Keywords özetleri takiben en az 3, en fazla 6 kelimeden ibaret olacak şekilde yazılmalıdır. Anahtar kelimelerde sadece ilk anahtar kelimenin baş harfi büyük diğer anahtar kelimelerin ise tamamı küçük harfle yazılacak. Kelimeler virgül (,) ile ayırt edilip bir karakter boşluk bırakılarak diğer kelimler yazılmalıdır.

 

D-ŞEKİL VE ÇİZELGELER

 

1.    Bütün Şekil ve Çizelgeler dikey sayfada verilmelidir. Çizelge dikey sayfaya sığmıyorsa Çizelge 2 parçaya bölünerek Çizelge devamı şeklinde gösterilebilir. Yatay sayfa yapısı kullanılmamalıdır. 

 

2.    Şekil ve Çizelgeler için Türkçe makalede; “Şekil”, “Çizelge”; İngilizce makalede ise “Figure”, “Table” ifadeleri kullanılmalıdır (Çizelge 1./Table 1., Şekil 1./ Figure 1.). Ayrıca Şekil 1., Çizelge 1. kelimeleri bold yazılmalıdır. Çizelge ve Şekillere ait açıklama ve dipnotlar Çizelge’nin altında verilmeli ve 8 ile 10 arası punto büyüklüğünde yazılmalı ve sonunda nokta (.) bulunmamalıdır.

 

3.    Şekil/Figure sayfaya ortalı olarak yerleştirilmeli, Çizelge/Table sayfanın sağına yaslı veya iki yana yaslı olarak yerleştirilmelidir. Çizelge/Table’larda dikey çizgiler olmamalıdır.

 

4.    Çizelge/Table başlık yazıları 9 ile 12 punto arasında ve Çizelge/Table’ın üzerinde olmalı, Çizelge’nin içeriği ise en az 8 punto şeklinde verilmeli. Şekil, grafik, fotoğraf ve benzerleri "Şekil/Figure" başlığıyla Şekillerin altında ve 8 ile 10 punto yazı büyüklüğünde olmalıdır. Şekil/Figure ve Çizelge/Table ana doküman içerisinde ilgili yerlerde verilmeli, ayrı dosya olarak yüklenmemeli veya metnin sonuna eklenmemelidir.

 

E- FORMÜLLER

 

1.      Formüller numaralandırılmalı ve formül numarası formülün yanına sağa dayalı olarak parantez içinde gösterilmelidir. Formüller 12 punto olacak şekilde ana karakterler ve değişkenler italik, rakamlar ve matematiksel ifadeler düz olarak verilmelidir. Metin içerisinde atıf yapılacaksa “Eşitlik 1.” şeklinde verilmelidir (…ilişkin model, Eşitlik 1. de verilmiştir). Matematik formüllerde Microsoft Word programından yararlanılmalı, diğer ek programlar kullanılmamalıdır.

 

F- METİN İÇERİSİNDE KAYNAK GÖSTERİMİ

 

1.      Dergimize Gönderilen Makale Türkçe dilinde yazılmış ise; tek yazar için (Soyadı, yıl), iki yazar için (Soyadı ve Soyadı, yıl), üç ve daha fazla yazar için (Soyadı ve ark., yıl) şeklinde;

 

2.      Dergimize Gönderilen Makale İngilizce dilinde yazılmış ise; tek yazar için (Soyadı, yıl), iki yazar için (Soyadı and Soyadı, yıl), üç ve daha fazla yazar için (Soyadı et al., yıl) şeklinde yazılmalıdır.

 

3.      Eğer birden fazla kaynağa atıfta bulunulacak ise atıfların arası (;) ile ayrılmalı ve eskiden yeniye doğru sıralanmalıdır (Soyadı, 1977; Soyadı et al., 2013).

 

4.      Eğer yazarı belli olmayan bir kaynak ise, Türkçe dilinde yazılmış makalelerde (Anonim, Yıl), şeklinde,  İngilizce dilinde yazılmış makalelerde (Anonymous, Yıl) şeklinde vermelidir.

 

G- BİRİM VE SAYILAR

 

1.    Sayıların yazımında ondalık ayıracı olarak sadece nokta (.) kullanılmalı ( 20,23 yerine 20.23),

 

2.    Birim yazarken “/” işareti kullanılmamalı, yerine boşluk bırakılarak üslü hale getirilmeli (g/L yerine g L-1).

 

3.    Çok büyük sayıların yazımında sayılar üçerli olacak şekilde boşlukla ayrılmalı (100000.85 yerine 100 000.85 gibi).

 

H- KAYNAKLAR BÖLÜMÜ

 

1.      Kaynaklar kısmı 10 ile 12 punto arasında yazı boyutunda ve her bir kaynağın ikinci satırda ve sonraki satırlarında bir cm asılı girinti bırakılmalıdır. Tüm kaynaklar alfabetik sıraya göre verilmelidir. 

2.      Kaynağın basıldığı dergi ve kongre isimleri ile tezin yayınladığı birim isimleri açık (kısaltma yapılmadan) yazılmalı ve kaynak yazımları aşağıdaki gibi olmalıdır;

 

 

Makale;

 

Temel S, Keskin B, Şimşek U, Yılmaz İH, 2015. Performance of Some Forage Grass Species in Halomorphic Soil. Turkish Journal of Field Crops, 20 (2): 131-141.

 

 

Kongre/Sempozyum;

 

Yılmaz İ, Akdeniz H, 2000. Van Koşullarında Bazı Silaj Sorgum Çeşitlerinde Farklı Ekim Sıklıklarının Verim Üzerine Etkileri. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi, 4–6 Eylül 2000, Isparta.

 

Keskin B, Akdeniz H, Temel S, Eren B, 2017. The Yield and Yield Components of Some Silage Maize (Zea mays L.) Varieties as the Second Crop. VIII. International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, October 05-08, 2017, pp:1029-1036.

 

Tezler;

Oktay G, 2014. Iğdır Ekolojik Koşullarında Yetişen Ebu Cehil (Calligonum polygonoides L. ssp. comosum (L’hér.)) Çalısının Yıllık Besin İçeriği Değişiminin ve Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmış).

 

Oktay G, 2014. Determination of the Change of Annual Nutritional Value and Some Properties of Ebu Cehil (Calligonum Polygonoides L. Ssp. Comosum (L’hér.)) Shrub Growing in Igdir Ecological Conditions. Igdir University Graduate School of Natural and Applied Sciences, Master Thesis (Printed).

 

 

 

Kitap;

 

Tan M, Temel S, 2012. Alternative Feed Crops. Ataturk University Agricultural Faculty Course Publications No: 246, pp. 195-207, Erzurum-Turkey.

 

Tan M, Temel S, 2012. Alternatif Yem Bitkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No: 246, s.195-207, Erzurum-Türkiye.

 

Web adresinde alıntılarda ve yazarı bilinmeyenlerde;

 

Anonim, 2015. Iğdırın Coğrafi Özellikleri Iğdır’ın İklimi ve Bitki Örtüsü, http://www.turksitesi.net/cografyasi-bitkiortusu/igdirin-cografi-ozellikleri.html (Erişim Tarihi: 16.03.2016).

 

Anonymous, 2015. The Statistical Institute of the Republic of Turkey, Vegetal production statistics. http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul. (Date of access: 16 June 2016).

 

         Anonim, 2000. Van Meteoroloji Bölge Müdürlüğü kayıtları, Van